Phone: 028 2563 3562
Email Address:
buysupplyni@midandeastantrim.gov.uk